„Аурубис България“ АД ще изгражда газопровод на територията на Община Златица. Предприятието ще се газифицира до края на 2020 г.

Компанията „Аурубис България“ АД е депозирала в Община Златица инвестиционно предложение за газификация на промишлената си площадка. Инвестиционното предложение се състои в два обекта:
1. Довеждащ външен газопровод от националната газопреносна система до газорегулаторен пункт на „Аурубис България“ АД
2. Промишлена газова инсталация в „Аурубис България“ АД.

Обект 1 включва изграждането на трасе и съоръжения на довеждащ външен газопровод от националната газопреносна мрежа до газорегулаторен пункт на предприятието. Газопроводът започва от новопроектираната Автоматична газоразпределителна станция (АГРС) на „Булгартрансгаз“ и завършва на територията на промишлената площадка на завода.
Около трасето ще се обособи сервитутна зона, като за:
– извън урбанизирани територии;
– през земеделски поземлени имоти – ивица с широчина по 4 m от двете страни на газопровода;
– под полски пътища и в сервитути на общински и републикански пътища – ивици с широчина по 1 m от двете страни на газопровода.

Обект 2 включва вътрешен газоразпределителен (площадков) газопровод, предназначен за захранване с природен газ на консуматори на Горивната инсталация (котелна централа за промишлена пара) и Пирометалургично производство на анодна мед. Предвижда се и преустройство и/или подмяна на съществуващите мазутни и нафтови горелки и пултовете за управление към тях в комбинирани, даващи възможност за работа на природен газ и мазут на съответните съоръжения.

Газификацията не е свързана с промяна на капацитета на ИПП на анодна мед и/или депата за сух кек (утайки от пречистване на отпадъчни води и газове) и фаялит. Запазва се съществуващия производствен капацитет съгласно актуалното комплексно разрешително, актуализирано с Решение №57-НЗ-И0-А2/2019 г. за разрешаване дейността на Дружеството.

Предвиденият срок за въвеждане в експлоатация на довеждащия газопровод и промишлената газова инсталация на Дружеството е края на 2020 г.

За реализирането на Обект 1 ще е необходимо разработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива, който ще включва подробен устройствен план – парцеларен план, план схема на подземните проводи и съоръжения към ПУП-ПЗР на гр. Златица и технически проект), съгласно чл. 150 на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Общата дължина на трасето на Обект 1 е до 2800 m, от които в урбанизирана територия около 1000 m, а извън урбанизирана територия около 1700 m. Точната дължина на трасето ще бъде изчислена на фаза разработване на технически проект. Трасето се движи по оградата на ПГ „Златица“.

Компетентен орган по издаване на съответните разрешителни за строеж и ползване съгласно ЗУТ на двата обекта на ИП е кметът на Община Златица инж. Стоян Генов.

Информация: „Аурубис България“ АД – Пирдоп