„Аурубис“ актуализира въведените противоепидемични мерки

Информационният център в гр. Пирдоп остава затворен до 31 август 2020 г. включително.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ мерки на „Аурубис България“ АД във връзка със заповеди на министъра на здравеопазването РД-01-353 / 22.06.2020 и РД-01-354 / 22.06.2020

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТСТОЯНИЕ, НОСЕНЕ НА МАСКИ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Задължително е използването на санитарна маска (за еднократна или многократна употреба) или (полу)маска с прахов P3 филтър при контакт с други лица на разстояние по-малко от два метра, както в затворени помещения, така и на открито.

Задължително е използването на маски в автобусите за превоз на служители, при посещения в служба Трудова медицина, Зала за начален инструктаж и аптека – независимо от отстоянието.

Осигурени са допълнителен брой маски – по два броя за многократна и по 10 броя за еднократна употреба за всеки служител. Всяко направление/отдел определя лице, което да получи допълнителните маски от Складово стопанство или да координира със Складово стопанство изпращането им до направлението/отдела. Получаването на допълнителни маски от всеки служител става чрез подпис, че е получил и е запознат с инструкциите правилно използване и поддръжка.

Служителите са задължени да измиват със сапун или дезинфекцират ръцете си при влизане на територията на завода и при досег с повърхности и предмети, които са за общо ползване.

Да се извършва ежесменно дезинфекция на всички критични точки на територията на предприятието, съгласно приложения към заповед на изпълнителния директор No. 125/18.05.2020.

Да се извършва дезинфекция с биоцид три пъти на ден (сутрин 6:30 – 7:30 ч. следобед 14:30 – 15:30 ч., вечер 23:00 – 00:00 ч.) на:
– Прилежащи площи около автобусните спирки (северозападен и южен вход);
– Пешеходни алеи/ тротоари от северен и южен вход до Металургично производство, ПСК, лаборатории, Рафинерия;
– Прилежащи пешеходни зони на Металургия, ПСК, Лаборатории, стара и нова Рафинерия, Обогатителна фабрика.

Да бъдат осигурявани дезинфектанти на алкохолна основа във всички санитарни помещения и на порталите на дружеството.

РОТАЦИОНЕН РЕЖИМ НА РАБОТА

Ръководителите на направления в компанията организират ротационния режим – работа на място / работа от вкъщи – там, където това е приложимо, при спазване на изискванията на Заповед № 26 от 17.03.2020 г. и присъствие на не повече от 50% от служителите в офисите.

Въвежда се отново ротационен режим на двуседмична база, считано от 22 юни до 20 юли 2020 г.

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

На територията на дружеството да продължат да се поддържат филтри с цел недопускане на лица с повишена телесна температура или с видими признаци на остри респираторни заболявания (кихане, кашляне, хрема). Лица със симптоми или съмнение за респираторно / простудно заболяване, незабавно да се консултират със служба Трудова медицина.

За посещения на външни лица и работа на външни фирми в завода да се подава предварителна информация до Оперативния щаб на „Аурубис България“ АД. Посещението се осъществява само след разрешение на член от Оперативния щаб и при спазване на противоепидемичните мерки.

За всички външни лица на територията на завода са валидни същите разпоредби, каквито и за служителите на “Аурубис България” АД.

СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ НА РАБОТА

Във всяко направление ръководителите да продължат да поддържат подходящо помещение, в което работниците и служителите да могат да се хранят при спазване на изискването за отстояние от минимум два метра един от друг.

По време на регламентираните почивки, служителите са задължени да спазват отстояние от минимум два метра един от друг.

Заводска здравна служба. Посещенията в заводската здравна служба да се осъществяват само при наличие на заболяване, да се избягват посещения по повод различни профилактични дейности (напр. издаване на медицински документи и др.), като при посещението задължително се използва маска и изчакването в коридора се ограничава до двама души, със спазване на отстояние между тях от поне 2 метра.

Профилактичните прегледи остават преустановени до 31 август 2020 г. включително.

Зала за начален инструктаж. В залата за начален инструктаж е разрешено присъствието до максимум 9 човека едновременно на инструктажна сесия, при спазване на съответните изисквания за отстояние и носене на маски.

Офисът в гр. София ще може да бъде ползван само за провеждане на срещи, като е необходимо предварително заявяване и запазване на зала.

ОБОРОТ НА ДОКУМЕНТИ

Въведените дистанционни режими за оборот на документи остават без изменение, включително за подписване на договори и заповеди, кореспонденция, издаване на служебни бележки, подаване на заявления, обмен на документи, свързани с плащания.

ПЪТУВАНИЯ СЪС СЛУЖЕБЕН АВТОМОБИЛ

Служебните автомобили да се ползват от максимум двама служители едновременно, като водачите са задължени да разполагат с и използват кърпи за дезинфекция, които се получават от Административен отдел.

При ползване на автомобил от София карпул Административен отдел следва да бъде уведомен своевременно за разпределяне на пътуващите по максимум двама.

КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

Командировки в страната или в чужбина се осъществяват само с разрешение на изпълнителния директор на дружеството. Служителят, на когото предстои служебно пътуване, уведомява съответния ръководител на направление/член на висшия мениджърски състав, който уведомява изпълнителния директор. По време на служебното пътуване служителят е задължен да спазва противоепидемичните мерки на „Аурубис България“ АД.

ЛИЧНИ ПЪТУВАНИЯ В ЧУЖБИНА

При завръщане от лични пътувания извън страната служителите своевременно да уведомят прекия си ръководител.  Прилагат се действащите правила в Република България при пристигане от други държави.

РАБОТНИ СРЕЩИ, ОБУЧЕНИЯ, ИНСТРУКТАЖИ, ПОЧИВКИ

Оперативки, инструктажи и други работни срещи, свързани с производствения процес, да се осъществяват на малки групи, при спазване на изискванията за отстояние от поне 2 метра и носене на маски, ако дистанционното им провеждане не е възможно.

Да се провеждат само законовоизисквани и неотложни обучения. Обученията на територията на дружеството се провеждат в малки групи, при спазване на отстояние от поне 2 метра между участниците. При обучение извън територията на завода се спазват действащите на територията на страната противоепидемични разпоредби и съответните мерки на институцията-домакин.

При провеждане на почивките съгласно Наредба № 15 за режима на труд и почивка, включително в обособените зони за тютюнопушене, лицата да спазват отстояние един от друг минимум 2 метра.

ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ

Всички планирани до 31 август 2020 г. публични прояви, организирани от компанията, са отложени за по-късна дата, заместени с дистанционни събития или отменени.

„Аурубис България“ АД се въздържа от подкрепа на публични събития, организирани от трети страни.

Участия на служители на „Аурубис България“ АД в конгресни и конферентни събития, симпозиуми, форуми, изложения, организирани от трети страни, се осъществяват с разрешение на изпълнителния директор. Служителят уведомява съответния ръководител на направление/член на висшия мениджърски състав, който уведомява изпълнителния директор. По време на участието си в събитието, организирано от трета страна, служителят е задължен да спазва съответните противоепидемични мерки.

ДРУГИ

Всеки работещ, в случай на повишена температура, кихане, кашляне, чувство за разтрисане, болки в мускулите и ставите,  загуба на вкус и загуба на обоняние, незабавно да остане вкъщи и да установи контакт с личния си лекар за предприемане на необходимите мерки, като едновременно с това предупреди и прекия си ръководител.

Правилата за спазване на лична хигиена да продължат да бъдат разпространявани по вътрешните комуникационни канали и в санитарните помещения.

Определените мерки за намаляване на риска в Оценка на риска за евентуална зараза с COVID-19, утвърдена със Заповед № 92 от 20.03.2020 г., да продължат да се изпълняват.

Забранява се предоставяне на битови и складови помещения в сгради на Аурубис България АД за използване от външни фирми. Предоставените помещения към датата на издаване на заповедта да се поддържат съгласно хигиенните и противоепидемиологични изисквания от съответните ползватели.

Преките ръководители са задължени да запознават служителите от екипите си с тази информация по време на оперативките, независимо дали оперативките са дистанционни или на живо, при спазване на изискванията за отстояние. Отговорните лица по направления са задължени да разпечатват тази информация и да я поставят на съответните табла.

Старши мениджърите в компанията, в зависимост от ресорите им, са задължени да информират външните контрагенти – международни и местни търговски партньори, доставчици на материали и услуги, поддръжка, транспорт и логистика, за предприетите от компанията мерки и за актуализирането им.

От Оперативния щаб на „Аурубис България“ АД