Ангел Геров ще е с двама зам.-кмета. ОбС-Пирдоп ще определя заплатите на 18.12.2019 г.

Третото редовно заседание на ОбС-Пирдоп е обявено за 18.12.2019 г. от 17.30 ч. в лекторията на читалището. Дневният ред се състои от 13 точки. Постоянните комисии ще заседават днес, 16.12.2019 г. от 14.00 и 15.00 ч., като в заседанията комисиите са обединени по две. От 14.00 ч. ще заседават постоянните комисии по обществен ред, култура, младежта, спорт и туризъм и по здравеопазване, социална политика, образование и вероизповедания, а от 15.00 ч. постоянните комисии по икономика, общинска собственост и инвестиционна политика и по териториално устройство, строителство, екология, земеделие и гори.

В дневният ред на заседанието са включени за разглеждане докладни записки относно:
– приемане на годишни програми на читалищата в Пирдоп и Душанци;
– приемане на програма за разпореждане с общинските имоти;
– приемане на програма за енергийна ефективност;
– одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2020 г.;
– определяне на продажни цени за дървесина;
– отмяна на взето на предишното заседание решение № 9, прието на 21.11.2019 г.
Като точка 8 е включено предложение за определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета Ангел Геров, на зам. кмета на Община Пирдоп и кмета на село Душанци. В точка 9 съветниците ще разглеждат структурана на общинската администрация, а в т. 10 ще определят своите възнаграждения, както и възнаграждението на председателя на ОбС Васил Кафеджиев.

В т. 12 ще бъде разгледано предложение за промяна на решение на ОбС-Пирдоп, отново взето на предишното редовно заседание, а в т. 13 са изказванията, питанията и въпросите на гражданите.

Предложението за възнагражденията на общинските съветници е внесено от Васил Кафеджиев и то е същите да получават 60 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец на годината. За отстъствие от заседание на ОбС или на постоянна комисия са предвидени санкции. Възнаграждението не включва възнагражденията, които съветниците могат да получават за участието си в специализирани органи на общинския съвет.

Председателят на ОбС-Пирдоп е предложено да получава 40% от възнаграждението на кмета на общината за четиричасов работен ден.

Предложението на Ангел Геров за възнаграждението му като кмет на Община Пирдоп е същият да получава 70% от основната месечна заплата на министър, считано от 01.01.2020 г. Заместник-кметът, който той си назначи следва да получава 45% от основната месечна заплата на кмета, а избраната за кмет на село Душанци Златка Кънева, Ангел Геров е предложил да получава 30% от основната месечна заплата на министър. Към основните месечни възнаграждения на кмета Ангел Геров и кмета Златка Кънева се начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит.

В структурата, която е предложил за одобрение от ОбС-Пирдоп Ангел Геров е предвидено същият да назначи двама заместник-кмета. ОбА е разпределена на две нива: специализирана администрация и обща администрация, в две дирекции: Дирекция „Европейски програми, общинска собственост, ТСУ и инфраструктура, икономически, социални дейности и устойчиво развитие“ – 16,5 бр.; Дирекция „Финанси, бюджет и административно обслужване“ – 11,5 бр.