Ангел Геров си поиска 3600,00 лева месечна заплата

За днес – 28.11.2019 г., от 17.30 ч. е насрочено редовно заседание на ОбС-Пирдоп. В дневният му ред са включени за разглеждане и вземане на решения 9 точки. Точка 5 е докладната записка от кмета Ангел Геров, с която същият е предложил ОбС-Пирдоп да му определи възнаграждение в размер на 3600,00 лв., считано от 14.11.2019 г.

По направени изчисления от експерт-счетоводители ако ОбС-Пирдоп приеме месечното възнаграждение на Ангел Геров да е в размер на 3600,00 лв., това ще струва на пирдопските данъкоплатци близо 4200,00 лв. месечно. И това при положение, че много неотложни дейности в Пирдоп остават неосъществени поради липса на финансови средства, в това число липса на средства за ремонт на уличното платно, за поддържане на спортната база и редица други неотложни и нерешени проблеми в общината. На година кмета Ангел Геров ще струва на пирдопските граждани над 50 хиляди лева, без в тази сума да са включени представителните разходи, разходите за придвижване, протоколните подаръци, обеди, вечерии други подобни начинания.

Останалите точки, предложени за разглеждане от ОбС-Пирдоп са:
– Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност на НЧ „Напредък 1869“ за 2020 г.
– Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност на НЧ „Светлина 1910“ за 2020 г.
– Определяне числения, поименния и ръководния състав на постоянните комисии към ОбС в мандат 2019-2023 г.
– Предложение за избор на зам. председател на ОбС-Пирдоп;
– Предложение за определяне възнаграждението на общинските съветници за участието им в заседанията на общинския съвет, постоянните и временни комисии, и възнаграждение на председателя на ОбС-Пирдоп
– Предоставяне за ползване на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване на землището на гр. Пирдоп и землището на с. Душанци
– Предварително съгласие за преминаване през имоти – общинска собственост за ПУП-ПП за обект: „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“
– Изказвания, питания, становища и предложения.

Докладната записка на председателя на ОбС-Пирдоп Васил Кафеджиев за вида и числеността на постоянните комисии към ОбС-Пирдоп е те да бъдат пет на брой, съответно с по пет членове, от които един председател и един зам.-председател:
– Постоянна комисия по икономика, общинска собственост и инвестиционна политика;
– Постоянна комисия по териториално устройство, строителство, екология, земеделие и гори;
– Постоянна комисия по здравеопазване, социална политика, образование и вероизповедания;
– Постоянна комисия по обществен ред, култура, младежта, спорт и туризъм;
– Комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

Внесено е и предложение от общински съветник за състава на постоянните комисии, техните председатели и зам.-председатели, от което могат да се направят логични изводи за вътрешните процеси, които текат в ОбС-Пирдоп. Предложението към момента не е качено на сайта на Община Пирдоп. По непотвърдена информация от него става ясно, че са постигнати нови договорки, нови шменки-капели са се случили и доскорошни ревностни опоненти са се прегърнали. Прегръдка, която едва ли е продиктувана от интересите на гражданите от Пирдоп, които още в началото на този мандат останаха разочаровани от своите избранници, пропагандиращи преди изборите едни идеали, а веднага след изборите лъснаха истинските им цели и интереси.

Председателят на ОбС-Пирдоп Васил Кафеджиев е внесъл и докладна записка за определяне възнагражденията на общинските съветници – същите да взимат 60 на сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация за съответния месец на годината. Председателят на ОбС-Пирдоп за четиричасов работен ден да получава възнаграждение в размер на 40% от Заплатата на кмета на общината.