Ангел Геров: Община Чавдар ползва челния опит на община Пирдоп, защото идеята за това разделно събиране беше лично моя

На редовното заседание на ОбС-Пирдоп, състояло се на 28.01.2021 г. съветник Анна Нейкова – Райкова зададе на кмета на общината Ангел Геров въпрос относно разделното събиране на отпадъци и откритата сепарираща инсталация на депото в Златица:

Анна Нейкова – Райкова

Г-н кмете, моят въпрос е по повод предишното Ви изявление – за компостиращата инсталация. Вие казахте, че тя е и сепарираща. Това означава ли, че няма да има разделно събиране на отпадъци в града? Или, ако има разделно събиране на отпадъци, каква е готовността на община Пирдоп да организира такова на територията на общината? Защото това е страхотен проблем.

Ние в момента, ако Ви кажа, събираме хартии и пластмаси и ги возим в Чавдар, защото те имат там някаква организация са направили. Община Чавдар. Това е несериозно. Хората, както и аз, се чувстват виновни като трябва да изхвърлят пластмаса в битовата смет“.

Отговорът на Ангел Геров е повече от озадачаващ и най-малкото навежда на мисълта, че същия не е запознат с разпоредбите на ЗУО и приетата и вече изтекла Регионална програма за управление на отпадъците на Регионалното сдружение за управление на отпадъците „Средногорие ЕКО“. Ето и дадения от Ангел Геров отговор едно към едно:

„Г-жо Нейкова, ще Ви отговоря. Първо, община Чавдар ползва челния опит на община Пирдоп. Защото идеята за това разделно събиране беше лично моя. Признавам си, наличието на английски…, нещо такова беше, но… Дойде ми така, една идея, защо не вземем чували и не ги дадем на хората в домовете им, и да видиме дали ще спазват пластмасата в тоя чувал, хартията в тоя чувал. И го направихме в т. нар. квартал „Бузула”. Защото като район за сметосъбиране и сметоизвозване е най-малкия в общината. И викам дайте да пробваме, после ще мислиме, щото и… блоковете ни бяха проблем.

Започнахме го това нещо и се оказа, че жителите на община Пирдоп и аз на една сесия казах, че благодарен на хората в квартал „Бузула”, че те просто, на две седмици минавахме и събирахме пластмаса беше в единия, хартията беше в другия. И нищо друго. Това… около една година. И в един момент се оказа, че няма на кого да предадеме пластмасите и хартията. А ния какво правехме? Всеки, а… втори четвъртък от месеца, на две седмици, четвъртъка, защото мислехме, че в четвъртък се изхвърляше, се почиства тоя квартал, към сметосъбиращия камион минава и едно от малките камиончета и човека си изкарал кофата и до нея си оставил двата чувала. И ние ги взимаме, товариме, и бусчето се натоварва, камиончето се натоварва и ги карахме в Златица, сега не мога да Ви кажа на кой от пунктовете. Да обаче пунктовете ни отказаха да взимат и хартията, и пластмасата.

В община Чавдар го правят, но си го държат и няма на кого да го предадат. И в момента, сега ще Ви кажа какво направи. Отиде и купи една балираща преса и в момента балира отпадъците, защото е напълнил едно хале и вече няма къде. Но той има възможността къде да ги складира. Ние нямаме такова помещение. Защото, първо в… Нямаме така помещение и трябва и да го узаконим. Става малко сложно.

Сепариращата инсталация, която ще заработи от вчера, тя… на сепариращата вече тези …, това ще се дели.

Към днешна дата разделно сметосъбиране не предвиждаме. Казвам защо. Защото де факто това разделно сметосъбиране ще се извършва на самото сметище. На този етап, казвам, не предвиждаме, но, имаше така от тези компании… В България доколкото знам са 4 бяха, на които в тази бутилка, цената на тази бутилка вода има и една продуктова такса. Ако не ме лъже паметта, сумата от продуктова такса на годишна база в България е 2 милиарда лева. И те се разделят между тия 4 или 5 компании. И понеже те си прибират тия пари, пък по закон трябва да правят те разделното сметосъбиране, но не го правят, защото не им е интересно. При нас такава сепарираща инсталация ми казаха, най-близката ни е на 90 км. На нас не ни се връзва да дойдеме, да натовариме един камион, да караме в тази сепарираща. Като построите вашта, ще дойдеме и ще се натискаме да си сложиме контейнерите ния, така че очакваме, очаквам да дойдат и да поискат да възстановят пак разделното сметосъбиране. Фирми, които получават тези средства.

Поставих въпроса и в Министерството на околната среда и водите. Защо част от тези продуктови такси не ги заделите за общините и те да го организират? Защото смятам, че можем. Но все пак трябва някакво финансиране. Тъй като, честно Ви казвам, от сметката, която направихме между таксата и с чувалите, ние харчехме страшно много пари. Ама страшно много. Защото то не е, нали, не е уплатнено, то не тежи нищо. Разхода си е разход. Камиона той си върви. Шофьора си му е заплатата, хората, които са товарят и те си струват пари. В крайна сметка нещата така… В МОСВ казаха, че може би трябва да помислят… Обещаха. Но това ще бъде извършено нали, по този начин, на площадката на регионалното сметище“.

* * *

От дадения „изчерпателен“ отговор, всеки един гражданин може да остане с впечатление, че именно Ангел Геров е измислил разделното събиране, а община Чавдар видиш ли му е „откраднала идеята“. А може и някой гражданин да се завтече и да номинира кмета Геров за нобелова награда в областта на опазване на околната среда, след като той е дал тази гениална идея да се събират разделно битовите отпадъци…

Има и друга вероятност, обаче. Твърде възможно е на г-н Геров да му изневерява паметта и да е забравил или да не се е запознал изобщо с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО – 2014 г.). Затова ще си позволим за негово улеснение да цитираме някои негови членове и разпоредби.

Съгласно Глава II, Раздел III – Задължения на органите на местното самоуправление и местната администрация, по-специално чл. 19: (1) Кметът на общината организира управлението на битовите отпадъци и строителните отпадъци, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на този закон и наредбата по чл. 22.

(3) Кметът на общината отговаря за:
 6. Разделно събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;

7. Организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци;

9. Организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;

 10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;

11. осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места;

12. почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12;

13. осигуряването на информация на обществеността по т. 1 – 12, 14 и 15 чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин;

14. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община;

15. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.

Задължения имат и съответните общински съвети: Чл. 22. (1) Общинският съвет приема наредба, с която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и
обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на своя територия, разработена съгласно изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси.
(2) С наредбата по ал. 1 се уреждат и изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, както и условията за предаване на отпадъци на площадките по чл. 19, ал. 3, т. 11.
(3) Общинският съвет публикува на своята интернет страница и подлага на обществено обсъждане проекта за наредба по ал. 1. В обсъждането могат да участват всички заинтересовани лица, органи и неправителствени организации.

В разпоредбите на ЗУО е указано и създаването на Регионална система за управление на отпадъците, отнасяща се за регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци. Средногорските общини, участващи в Регионалното сдружение за управление на отпадъците „Средногорие Еко“, са приели и следва вече да са изпълнили Регионална програма за управление на отпадъците 2016-2020 г., като се очаква в най-скоро време да дадат и отчет за постигането на поставените в нея стратегически цели, съобразени с Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г., в направления:

Рециклиране на битови отпадъци от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло:
– 2016 г. – мин. 25% от общото им тегло;
– 2018 г. – мин. 40% от общото им тегло;
– 2020 г. – мин. 50% от общото им тегло.

Рециклиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци:
– 2016 г. – мин. 25 % от количеството битови биоотпадъци, образувани през 2014 г.
– 2020 г. – мин. 50 % от количеството битови биоотпадъци, образувани през 2014 г.

Отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата
– 2020 г. – до 35 % от общото количество на същите образувани отпадъци през 1995 г.

Общата цел на Програмата за управление на отпадъците до 2020 г. на общини Златица, Чавдар, Мирково, Пирдоп, Челопеч, Антон и Копривщица е: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве и подобряване ефективността на използване на отпадъците като ресурс.

Приетата Регионална програма съдържа и конкретни срокове. Всички те изтекли през 2020 г., от което следва, че заложените цели са постигнати. Редно е г-н Геров, който по негови думи е измислил идеята за разделното събиране, да отговори дали е съумял да постигне заложените стратегически цели на ЗУО и приетата Регионална програма на територията на Община Пирдоп?

Има ли всъщност вече организирано разделно събиране на отпадъците в Пирдоп и ако не – кой е виновен за неизпълнените задължения?