Ангел Геров отново не се яви в съда

На 8-ми април 2021 г. Седми състав на АССО проведе своето трето поред заседание по дело № 230, касаещо оспорване на решението на ОиК-Пирдоп да не отстрани от длъжност Ангел Геров заради нарушения на законовите разпоредби.

Видно от публикуваният протокол от заседанието Ангел Геров, редовно уведомен по реда на чл. 138 ал. 2 от АПК, не се явява, не се представлява.

Припомняме, че на предишното заседание, съдебният състав счете за необходимо „изрично да укаже на заинтересованата страна, че са налице индиции за шиканиране на съдебното производство от страна на А. Геров, доколкото макар да се твърди в представения болничен лист, че е бил на болнично лечение от 22.03.2021 г., на съда е служебно известно, че при извършено съобщаване на разпореждане на съда по телефона на 23.03.2021 г. кметът на Пирдоп е бил на работното си място, в работна среща, поради което е отказал получаването на съобщение по телефона. В този смисъл съдът счита, че не са налице основания за отлагане на делото поради влошено здравословно състояние на заинтересованата страна и именно поради тази причина беше даден ход на делото в днешното заседание“.

Адвокатът на жалбоподателя, адв. Попова поиска от съдебният състав да отмени Решение № 80/08.03.2021г. на ОИК- Пирдоп, с което се отказва прекратяване пълномощията на кмета на община Пирдоп – А.Геров, поради извършено нарушение на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА, както и Решение № 81/08.03.2021 г. на ОИК – Пирдоп, с което се отказва прекратяването на пълномощията на кмета на осн. чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, тъй като считам , че са незаконосъобразни, постановени при съществени нарушения на материалния закон и административно-производствените правила“.

Подобен казус бе налице и по отношение на кмета на Благоевград Румен Томов, чиито правомощия бяха прекратени предсрочно с окончателно решение на Върховния съд. След съдебна битка, продължила близо една година заради спиране на делото до произнасянето на конституционните съдии по текстове от ЗМСМА, засягащи собствеността и участието в търговски дружества на избраните кметове. Кметът на Благоевград Румен Томов е пропуснал да направи това в законоустановения едномесечен срок и неговия кметски мандат е предсрочно прекратен.

Аналогично на благоевградският кмет Румен Томов, пирдопският Ангел Геров също е нарушил разпоредбите на ЗМСМА, като не е прекратил участието си в търговско дружество в едномесечен срок и до заседанието на ОиК-Пирдоп той е едноличен собственик на „Калиопа“. Независимо от този факт неоспорим, болшинството от членовете на ОиК-Пирдоп гласуваха в разрез с фактите и не отстраниха от длъжност Ангел Геров, водейки се вероятно не от безпристрастност, морал и етичност, а от някакви съвсем други причини и мотиви.

Дали съдбата на кмета Ангел Геров ще е подобна на съдбата на вече бившия кмет на Благоевград Румен Томов, предстои да разберем. И двамата са извършили почти идентични закононарушения, от което може да се предположи, че и резултата ще е идентичен… Освен ако съдът при една и съща фактическа обстановка, не постанови различни решения?!

Припомняме, че Ангел Геров също не е уведомил в едномесечен срок ОиК-Пирдоп и ОбС-Пирдоп, което не попречи на по-голяма част от членовете на Оик-Пирдоп да си затворят очите и да го оставят на поста му. Нещо, което ОиК-Благоевград не си е позволила, водейки се в решението си единствено от законовите разпоредби и интересите на гражданите.