Инж. Алекси Кесяков бе избран за представител на общините от Софийска област в Регионалния съвет за развитие

На 17 април 2024 г. в онлайн формат бе проведен избор на представители на общините от Софийска област в Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югозападния район за планиране. Съветът има ключова роля в цялостния процес на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС и реализиране на интегрираните териториални инвестиции. Съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие, НСОРБ организира при пълна прозрачност процедурата за избор на представителите на общините в РСР.

Местните власти от Софийска област имат 3-има представители в Регионалния съвет за развитие. Броят на представителите на общините в РСР  се определя в зависимост от броя на населението. За Югозападния район за планиране те са 17 от общо 22-мата членове на Съвета. Отделна квота от 6-има представители има Столична община.

Съгласно закона, представители и заместник-представители в Регионалните съвети за развитие могат да бъдат само кметове на общини и председатели на общински съвети от съответния район за планиране.

Правилата за избор на представителите на общините в Регионалните съвети за развитие са разработени на основание чл. 29, ал.13 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, одобрени са от УС на НСОРБ и са съгласувани от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева запозна участниците в заседанието с функциите на РСР и различните формати на експертна подкрепа за неговата работа.

Гласуването за предложените кандидати бе направено чрез специална онлайн платформа, разработена от НСОРБ, която представя резултатите за номинираните в реално време.

За членове на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район бяха избрани следните представители на общините:

Титуляри

Васко Стоилков – кмет на Община Сливница

Алекси Кесяков – кмет на Община Челопеч

Трайко Младенов – кмет на Община Костинброд

 
 Заместник-представители

Николай Стоилов – председател на Общинския съвет Горна Малина

Ангел Джоргов – кмет на Община Самоков

Веселин Запрянов – председател на Общинския съвет Своге

След попълване на членовете на РСР от квотата на Столична община, което предстои на 18 април, предстои издаване на заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за сформиране на РСР на Югозападния район за планиране и за неговото свикване.

В заседанието, като представител на министъра на регионалното развитие и благоустройството участва Джени Узунова – началник отдел „Югозападен район“ в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“.